Contact Fitness Fingertip coaching sportif en ligne Fitness niveau 3 intro : Fingertip : coaching sportif en ligne Fitness Niveau 2 intro : Fingertip :coaching sportif en ligne Fitness L1S1  Fingertip : coaching sportif en ligne Fitness Niveau 1 intro : Fingertip : coaching sportif en ligne Espace membre 9€99 : Fingertip : coaching sportif en ligne

FITNESS NIVEAU 1          SEMAINE    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Vidéos bonus Fingertip coaching sportif en ligne

COURS DE FITNESS ET CARDIO

Niveau 1 semaine 11